Säkerhetspolicy

1 Allmänt
1.1 Allmänna upplysningar
De efterföljande upplysningarna ger dig en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är sådana uppgifter som kan användas till att identifiera dig personligen. Utförlig information angående dataskydd framgår av vår dataskyddspolicy som du hittar i anslutning till denna text.1.2 Dataregistrering på vår webbsida
Vem är ansvarig för datainsamlingen på denna webbplats?
Databearbetningen på denna webbsida sköts av webbsidans ägare. Du hittar ägarens kontaktuppgifter på undersidan Impressum.Hur samlar vi in dina uppgifter?
Dina uppgifter samlas dels in genom att du ger dem till oss. Det kan t.ex. handla om uppgifter som du skriver in i ett kontaktformulär.Andra uppgifter registreras automatiskt av våra datorsystem när du besöker webbplatsen. Detta är främst tekniska uppgifter (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tiden när webbsidan lästes). Dessa uppgifter samlas automatiskt så snart som du besöker vår webbplats.Vad använder vi dina uppgifter till?
En del av uppgifterna samlas in för att webbplatsen ska kunna tillhandahållas felfritt. Andra uppgifter kan användas för analys av ditt användarbeteende.Vilka rättigheter har du i samband med dina uppgifter?
Du har rätt att utan kostnader när som helst informeras om dina lagrade uppgifters ursprung, mottagare och syfte. Du har dessutom rätt att få uppgifterna rättade, blockerade eller raderade. För detta samt för svar på ytterligare frågor angående dataskydd kan du när som helst kontakta oss under den adress om anges på undersidan Impressum. Dessutom har du rätt att inge klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.1.3 Analysverktyg och tredje parts verktyg
När du besöker vår webbplats kan ditt surfbeteende komma att utvärderas statistiskt. Detta görs med hjälp av kakor och så kallade analysprogram. Ditt surfbeteende analyseras vanligtvis anonymt och kan inte spåras till dig. Du kan invända mot denna analys eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. För detaljerad information se vår dataskyddspolicy under rubriken ”Tredje parts moduler och analysverktyg”.
Du kan invända mot denna analys. Vilka invändningsmöjligheter som finns beskrivs i denna dataskyddspolicy.2 Allmänna upplysningar och obligatorisk information
2.1 Dataskydd
Denna webbplats ägare tar skyddet av dina personuppgifter på allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med lagstadgade dataskyddsbestämmelser samt denna dataskyddspolicy.
När du använder webbplatsen samlas olika personuppgifter in.
Personuppgifter är sådana uppgifter som kan användas till att identifiera dig personligen. I denna dataskyddspolicy förklarar vi vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Dessutom förklarar vi hur och i vilket syfte vi gör detta.
Vi vill påpeka att dataöverföringen i internet kan ha säkerhetsluckor (t.ex. vid kommunikation per e-post). Det är inte möjligt att skydda uppgifter fullständigt mot att tredje part kan få tillgång till dem.2.2 Personuppgiftsansvarig
Ansvarig för databearbetningen på denna webbplats är:Rindchen‘s Weinkontor GmbH & Co. KG
Ellerhorst 1
25474 Bönningstedt, Tyskland
Tyskland
Telefon: +49 (40) 556202-0
E-post: info@rindchen.de Personuppgiftsansvarig är en fysisk eller juridisk person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t. ex. namn, e-postadresser och liknande).2.3 Återkallelse av samtycke till databearbetning
För många databearbetningsmoment behövs ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett givet samtycke. Det räcker att meddela oss i ett enkelt mejl. Återkallandet påverkar inte lagligheten av behandling under tiden innan samtycket återkallas.2.4 Rätt att inge klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten
Vid överträdelse av dataskyddsbestämmelserna har den registrerade personen rätt att inge klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten. Behörig tillsynsmyndighet i dataskyddsfrågor är det regionala dataskyddsombudet i det förbundsland där vårt företag har sitt säte. En lista över dataskyddsombuden samt deras kontaktuppgifter kan laddas ner på följande länk:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.2.5 Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få uppgifterna som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal överlämnade i ett allmänt använt, maskinläsbart format, antingen till dig själv eller till en tredje person. Om du begär att uppgifterna ska överlämnas till en annan personuppgiftsansvarig görs detta endast om det är tekniskt möjligt.2.6 SSL- resp. TLS-kryptering
Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiella innehåll, t.ex. beställningar eller förfrågningar som du sänder till oss som webbplatsens ägare, används SSL- resp. TLS-kryptering på webbplatsen. En krypterad uppkoppling kännetecknas av att webbläsarens adressfält byter från ”http://” till ”https://” och ett lås visas i webbläsarfältet.
Om SLL- eller TLS-kryptering är aktiv kan uppgifterna som du sänder till oss inte läsas av tredje part.2.7 Krypterad betalning på denna webbplats
Om du ingår ett kostnadsbelagt avtal på vår webbplats och ska överföra dina betalningsuppgifter till oss (t.ex. kontonummer för autogiro) är dessa uppgifter nödvändiga för att betalningen ska kunna utföras.
För betalningar med de vanliga betalningsmetoderna (Visa/MasterCard,
autogiro) används alltid en krypterad SSL- eller TLS-uppkoppling. En krypterad uppkoppling kännetecknas av att webbläsarens adressfält byter från ”http://“ till ”https://“ och ett lås visas i webbläsarfältet. Vid krypterad kommunikation kan betalningsuppgifterna som du sänder till oss inte läsas av tredje part.2.8 Tillgång, blockering, radering
Du har rätt att inom ramen för de gällande lagbestämmelserna när som helst begära kostnadsfri tillgång till dina sparade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och uppgiftsbehandlingens syfte, dessutom har du rätt till rättning, blockering eller radering av uppgifterna. För detta samt för svar på ytterligare frågor angående personuppgifter kan du när som helst kontakta oss på den adress om anges på undersidan Impressum.2.9 Invändning mot reklam via e-post
Vi invänder härmed uttryckligen mot att de kontaktuppgifter som vi är skyldiga att ange på webbplatsen används för utskick av reklam och informationsmaterial som vi inte uttryckligen har beställt. Webbplatsens ägare förbehåller sig uttryckligen rättsliga åtgärder om reklam- och informationsmaterial som inte har beställts sänds vill oss, t.ex. via spammejl.3 Dataskyddsombud
3.1 Lagstadgat dataskyddsombud
Jens Paul
Nemesis Consulting GmbH
Carl-Schurz-Straße 21-23
66953 PirmasensE-post: jp@nemesisconsulting.de4 Dataregistrering på vår webbsida
4.1 Kakor
På webbsidorna använder vi oss delvis av så kallade kakor. Kakorna orsakar inga skador på din dator och innehåller inte några datavirus. Kakorna används för att göra vårt erbjudande användarvänligare, effektivare och säkrare. Kakor är små textfiler som placeras på din dator och sparas i din webbläsare.
De flesta kakorna vi använder oss av är så kallade ”sessionskakor”. Sådana kakor raderas automatiskt efter ditt besök. Andra kakor lagras på ditt datasystem tills du raderar dem. De gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare när du besöker vår webbplats nästa gång.
Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras när kakor ska sparas och endast tillåta kakor i enstaka fall. Dessutom kan du ställa in den så att kakor blockeras i enskilda fall eller generellt samt att automatisk radering av kakorna aktiveras när webbläsaren stängs. Om du avaktiverar kakor kan webbplatsens funktionalitet vara inskränkt.
Kakor som behövs för att den elektroniska kommunikationen ska kunna utföras eller för att tillhandahålla vissa, av dig önskade funktioner (t.ex. kundvagnsfunktion) sparas med stöd av GDPR artikel 6.1 f som rättslig grund. Webbplatsägaren har ett berättigat intresse att kakorna sparas för att tjänsterna ska kunna tillhandahållas på ett tekniskt felfritt och optimerat sätt. I den mån som andra kakor (t.ex. kakor för analys av ditt surfbeteende) sparas behandlas dessa separat i denna dataskyddspolicy.4.2 Serverloggfiler
Webbplatsens provider samlar in och sparar automatiskt uppgifter som din webbläsare överför automatiskt till oss i så kallade serverloggfiler. Det handlar om följande uppgifter:
• webbläsarens typ och version
• använt operativsystem
• referrer-URL
• den använda datorns värdsnamn
• serverförfrågans tid
• IP-adressDessa uppgifter sammanförs inte med andra uppgiftskällor. Rättslig grund för uppgiftsbehandlingen är GDPR artikel 6.1 b som medger uppgiftsbehandling för uppfyllande av ett avtal eller åtgärder som föregår ett sådant avtal.4.3 Registrering på webbplatsen
Du kan registrera dig på vår webbplats för att kunna använda ytterligare funktioner på webbplatsen. De uppgifter som du lämnar används endast för att du ska kunna använda den aktuella tjänsten som du har registrerat dig för. Obligatoriska uppgifter för registreringen måste anges fullständigt. Annars kommer vi att avböja registreringen.
För viktiga ändringar, t.ex. avseende erbjudandets omfattning eller tekniskt nödvändiga ändringar, använder vi oss av den e-postadress som du har angett vid registreringen för att underrätta dig.
Uppgifterna som du anger vid registrering behandlas på grundval av ditt samtycke (GDPR artikel 6.1 a). Du kan när som helst återkalla ett givet samtycke. Det räcker att meddela oss i ett enkelt mejl. Återkallandet påverkar inte lagligheten av tidigare databehandling.
Personuppgifter som vi samlar in i samband med registreringen lagras så länge du är registrerad på webbplatsen och raderas därefter. Lagstadgade lagringstider påverkas inte.4.4 Behandling av uppgifter (kund- och avtalsuppgifter)
Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter bara i den utsträckning som de är nödvändiga för upprättande, innehållsmässig utformning eller ändring av rättsförhållandet. Rättslig grund för uppgiftsbehandlingen är GDPR artikel 6.1 b som medger uppgiftsbehandling för uppfyllande av ett avtal eller åtgärder som föregår ett sådant avtal. Personuppgifter i samband med användning av vår webbplats (användningsuppgifter) samlas in, behandlas och används bara i den utsträckning som de är nödvändiga för att besökaren ska kunna använda tjänsten samt för debitering.
De insamlade kunduppgifterna raderas efter det att ordern har utförts eller affärsrelationen har upphört. Lagstadgade lagringstider påverkas inte.4.5 Dataöverföring vid ingående av avtal för nätbutiker, återförsäljare och försändelse
Personuppgifter överförs endast till tredje part om detta är nödvändigt för att kunna genomföra avtal, t.ex. till de företag som anlitas för att leverera varorna eller till den bank som ska genomföra betalningen. Därutöver överförs personuppgifterna inte till tredje part eller endast om du har uttryckligen har samtyckt till detta. Dina personuppgifter överlämnas inte till tredje part, t.ex. för reklamändamål, utan ditt uttryckliga samtycke.
Rättslig grund för uppgiftsbehandlingen är GDPR artikel 6.1 b som medger uppgiftsbehandling för uppfyllande av ett avtal eller åtgärder som föregår ett sådant avtal.5 Analysverktyg och reklam
5.1 Google Analytics
På denna webbplats används funktioner av webbanalystjänsten Google Analytics. Tjänsten tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”).
Google Analytics använder sig av så kallade kakor. Det handlar om textfiler som placeras på din dator och gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatsen. Informationen som kakan genererar om hur du använder vår webbplats överförs vanligtvis till och lagras på en server hos Google i USA.
Google Analytics kakor lagras med stöd av GDPR artikel 6.1 f. Webbplatsens ägare har ett berättigat intresse i analysen av användarnas surfbeteende för att kunna optimera både sitt erbjudande på webbplatsen och sin reklam.Anonymisering av IP-adresser
Vi har aktiverat funktionen för anonymisering av IP-adresser på vår webbplats. Genom detta kortas din IP-adress av av Google i en medlemsstat inom EU eller en annan medlemsstat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan det överförs till USA. Endast i undantagsfall överförs IP-adressen fullständigt till en server hos Google i USA för att kortas av där. För denna webbplats ägare använder Google denna information för att utvärdera hur du använder webbplatsen, för att sammanställa rapporter över aktiviteterna på webbplatsen och för att utföra övriga tjänster åt webbplatsens ägare i samband med användningen av webbplatsen och internet. IP-adressen som överförs från din webbläsare inom ramen för Google Analytics sammanförs inte med övriga uppgifter hos Google.Webbläsarplugins
Du kan förhindra att kakorna sparas genom lämplig inställning av din webbläsare. Vi vill dock påpeka att du i så fall inte kommer att kunna utnyttja alla funktioner på webbplatsen fullt ut. Du kan dessutom förhindra att uppgifterna som genereras av kakan och avser din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) överförs till och behandlas av Google genom att ladda ner och installera den webbläsarplugin som tillhandahålls under följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.Invändning mot uppgiftsinsamling
Du kan förhindra att Google Analytics samlar in dina uppgifter genom att klicka på följande länk. Genom detta placeras en opt-out-kaka som förhindrar att dina uppgifter samlas in vid senare besök på denna webbplats: Avaktivera Google Analytics.
Ytterligare information om hur användaruppgifter hanteras av Google Analytics framgår av Googles dataskyddspolicy:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.Demografiska faktorer i Google Analytics
På vår webbsida använder vi oss av funktionen ”demografiska faktorer” i Google Analytics. Genom detta kan rapporter skapas om besökarnas ålder, kön och intressen. Uppgifterna härstammar från Googles intresserelaterade reklam samt från besökaruppgifter från tredje part. Uppgifterna kan inte tillskrivas en individuell person. Du kan när som helst avaktivera funktionen i visningsinställningarna i ditt Google-konto eller generellt blockera insamling av dina uppgifter genom Google Analytics enligt beskrivningen i punkt ”Invändning mot uppgiftsinsamling”.Personuppgiftsbiträde
Vi har slutit ett avtal med Google rörande behandling av personuppgifter som personuppgiftsbiträde och följer i alla avseenden de tyska dataskyddsmyndigheternas strikta bestämmelser när vi använder Google Analytics.
5.2 Google AdWords och Google Conversion Tracking
På denna webbplats används Google AdWords. AdWords är ett online-reklamprogram från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (”Google”).Inom ramen för Google AdWords använder vi oss av så kallad Conversion Tracking. När du klickar på en av annonserna som Google har satt in placeras en kaka för Conversion Tracking. Kakor är små textfiler som webbläsaren placerar på användarens dator. Dessa kakor blir ogiltiga efter 30 dagar och används inte till att identifiera användaren personligt. Om användaren besöker vissa sidor på denna webbplats och kakan inte har gått ut ännu kan Google och vi se att användaren har klickat på annonsen och har vidarebefordrats till denna sida.Varje Google-AdWords-kund får en annan kaka. Kakorna kan inte spåras via AdWords-kunders webbplatser. Informationen som samlats in med hjälp av conversion-kakan används till att generera conversion-statistiker åt AdWords-kunder som har bestämt sig för Conversion Tracking. Kunderna får information om det totala antalet användare som har klickat på deras annons och vidarebefordrats till en webbsida med Conversion Tracking-tag. De får ingen information som användarna skulle kunna identifieras personligen med. Om du inte vill delta i Conversion Tracking kan du invända mot det genom att enkelt avaktivera kakan för Google Conversion Tracking i din webbläsares inställningar. Du tas då inte upp i Conversion Tracking-statistikerna.
”Conversion-kakor” lagras med stöd av GDPR artikel 6.1 f. Webbplatsens ägare har ett berättigat intresse i analysen av användarnas surfbeteende för att kunna optimera både sitt erbjudande på webbplatsen och sin reklam.För ytterligare information om Google AdWords och Google Conversion Tracking se Googles dataskyddspolicy: https://www.google.de/policies/privacy/Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras när kakor ska sparas och endast tillåta kakor i enstaka fall. Dessutom kan du ställa in den så att kakor blockeras i enskilda fall eller generellt samt att automatisk radering av kakorna aktiveras när webbläsaren stängs. Om du avaktiverar kakor kan webbplatsens funktionalitet vara inskränkt.5.3 MailChimp
På denna webbplats används tjänster av MailChimp för utskick av nyhetsbrev. Tjänsten tillhandahålls av Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA (”MailChimp”).MailChimp är en tjänst som man bland annat kan organisera och analysera utskicket av nyhetsbrev med. Om du skriver in uppgifter för att beställa ett nyhetsbrev (t.ex. din e-postadress) sparas dessa på datasystem hos MailChimp i USA.MailChimp är certifierat enligt ”EU-US-Privacy-Shield”. ”Privacy-Shield” är en överenskommelse mellan den Europeiska Unionen (EU) och USA som ska garantera att europeiska dataskyddsstandarder iakttas i USA.MailChimp hjälper oss att analysera våra kampanjer som sänds via nyhetsbrev. Om du öppnar ett e-postmeddelande som har skickats ut med MailChimp kopplar en fil i e-brevet (en så kallad web beacon) upp mot MailChimps datasystem i USA. På så vis är det möjligt att detektera om ett e-postmeddelande har öppnats och vilka länkar som du har klickat på. Dessutom samlas tekniska uppgifter in (t.ex. tid för nedladdning, IP-adress, webbläsartyp och operativsystem). Dessa uppgifter kan inte tillskrivas någon enskild mottagare av nyhetsbrevet. De används endast till statistisk analys av nyhetsbrevskampanjerna. Analysernas resultat kan användas till att anpassa framtida nyhetsbrev bättre till mottagarnas intressen.Om du inte vill ingå i MailChimps analys måste du avbeställa nyhetsbrevet. För detta finns en motsvarande länk i varje utskickat nyhetsbrev. Dessutom kan du avbeställa nyhetsbrevet direkt på vår webbplats.Uppgiftsbehandlingen görs på grundval av ditt samtycke (GDPR artikel 6.1 a). Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avbeställa nyhetsbrevet. Återkallandet påverkar inte lagligheten av tidigare databehandling.De personuppgifter som du har lämnat för att kunna motta nyhetsbrevet lagras hos oss tills du avbeställer nyhetsbrevet. Därefter raderas de både från våra datasystem och från MailChimps datasystem. Uppgifter som vi har sparat i andra syften (t.ex. e-postadresser för medlemszonen) påverkas inte av detta.För närmare information se MailChimps dataskyddspolicy på: https://mailchimp.com/legal/terms/Avslutande av ett data processing agreement
Vi har slutit ett så kallat ”Data-Processing-Agreement” med MailChimp genom vilket MailChimp åtar sig att skydda våra kunders uppgifter och inte överlämna dem till tredje part. Avtalets text kan läsas här: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/6 Nyhetsbrev och postreklam
6.1 Användning av uppgifter vid registrering till nyhetsbrev som skickas ut per e-post
Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev använder vi de uppgifter som du lämnar i detta samband eller som du meddelar separat för att regelbundet sända dig ett e-postmeddelande med vårt nyhetsbrev i enlighet med ditt samtycke.Uppgifterna som du anger i indatamallen för beställning av nyhetsbrevet behandlas uteslutande på grundval av ditt samtycke (GDPR artikel 6.1 a). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att uppgifterna och e-postadressen lagras och används till utskick av nyhetsbrevet, t.ex. via ”avbeställningslänken” i nyhetsbrevet. Återkallandet påverkar inte lagligheten av tidigare databehandling.De personuppgifter som du har lämnat för att kunna motta nyhetsbrevet lagras hos oss tills du avbeställer nyhetsbrevet, därefter raderas de. Uppgifter som vi har sparat i andra syften (t.ex. e-postadresser för medlemszonen) påverkas inte av detta.
6.2 Användning av uppgifter för e-postreklam utan beställning av nyhetsbrev
Om vi får din e-postadress i samband med försäljning av en vara eller en tjänst och du inte har invänt mot detta förbehåller vi oss rätten att regelbundet sända dig erbjudanden per e-post avseende produkter som liknar dem som du redan har köpt. Uppgifterna behandlas uteslutande på grundval av ditt samtycke (GDPR artikel 6.1 a). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att uppgifterna och e-postadressen lagras och används till utskick av nyhetsbrevet, t.ex. via ”avbeställningslänken” i nyhetsbrevet. Återkallandet påverkar inte lagligheten av tidigare databehandling.De personuppgifter som du har lämnat för att kunna motta nyhetsbrevet lagras hos oss tills du avbeställer nyhetsbrevet, därefter raderas de. Uppgifter som vi har sparat i andra syften (t.ex. e-postadresser för medlemszonen) påverkas inte av detta.
6.3 Användning av uppgifter till postreklam
Dessutom förbehåller vi oss att lagra ditt för- och efternamn, din postadress och, om vi har fått dessa uppgifter av dig inom ramen för vår avtalsrelation, din titel, akademiska grad, födelseår samt yrkes-, bransch- eller verksamhetsbeteckning i sammanfattade listor och använda dessa uppgifter för egna reklamändamål, t.ex. för utskick per post av intressanta erbjudanden och information om våra produkter.Uppgifterna behandlas uteslutande på grundval av ditt samtycke (GDPR artikel 6.1 a). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att uppgifterna lagras och används till utskick av post, t.ex. via ett meddelande till ovan nämnda kontaktmöjlighet. Återkallandet påverkar inte lagligheten av tidigare databehandling.De personuppgifter som du har lämnat för att kunna motta vanlig post lagras hos oss tills du begär att raderas från listan och raderas efter det att du har avbeställt sådan post.7 Plugins och verktyg
7.1 YouTube
På vår webbplats använder vi oss av plugins för webbplatsen YouTube som ägs av Google. Webbplatsens ägare är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (”YouTube”).Om du besöker en av våra webbsidor som är försedd med YouTube-plugin etableras en förbindelse till YouTubes datasystem. Det skickas information till Youtubes datasystem om vilka av våra sidor du har besökt.Om du är inloggad med ditt YouTube-konto kan YouTube samordna ditt surfbeteende direkt med din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.YouTube används för att vårt online-erbjudande ska kunna presenteras på ett tilltalande sätt. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i GDPR artikel 6.1 f.Ytterligare information om hur användaruppgifter hanteras framgår av YouTubes dataskyddspolicy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.7.2 Google webbtypsnitt
För att säkerställa enhetlig visning av typsnitt används på denna webbplats så kallade webbtypsnitt som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). När du besöker en webbsida laddar din webbläsare de nödvändiga webbtypsnitten till din webbläsares cache-minne för att kunna visa texter och typsnitt korrekt.För detta ändamål måste din webbläsare etablera en förbindelse till Googles datasystem. Genom detta får Google information om att vår webbplats har besökts via din IP-adress. Google webbtypsnitt används för att vårt online-erbjudande ska kunna presenteras på ett tilltalande sätt. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i GDPR artikel 6.1 f.Om din webbläsare inte stödjer webbtypsnitt används ett standardtypsnitt från din dator.För ytterligare information om Google webbtypsnitt se https://developers.google.com/fonts/faq och Googles dataskyddspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/ .7.3 Google Maps
På denna sida används karttjänsten Google Maps via en API. Tjänsten tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”).För att funktionerna i Google Maps ska kunna utnyttjas måste din IP-adress sparas. Denna information överförs vanligtvis till och lagras på en server hos Google i USA. Denna webbplats ägare kan inte påverka denna dataöverföring.Google Maps används för att vårt online-erbjudande ska kunna presenteras på ett tilltalande sätt och för att de platser som vi nämner på vår webbplats ska kunna hittas enklare. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i GDPR artikel 6.1 f.Ytterligare information om hur användaruppgifter hanteras framgår av Googles dataskyddspolicy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/8 Betalningstjänster
8.1 Klarna
På vår webbplats erbjuder vi möjligheten till betalning via Klarna. Tjänsten tillhandahålls av Klarna Bank AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (nedan kallad ”Klarna”).Klarna tillhandahåller olika betalningsalternativ (t.ex. delbetalningar). Om du väljer att betala med Klarna (Klarna-checkout-lösning) kommer Klarna att samla in olika personuppgifter från dig. Detaljerad information om detta framgår av Klarnas dataskyddspolicy: https://www.klarna.com/de/datenschutz/Klarna använder kakor för att optimera Klarna-checkout-lösningen. Optimering av checkout-lösningen utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i GDPR artikel 6.1 f. Kakor är små textfiler som placeras på din dator och orsakar inga skador. De lagras i din dator tills du raderar dem. För detaljerad information om Klarnas kakor se följande länk: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.Rättslig grund för överföring av dina uppgifter till Klarna är GDPR artikel 6.1 a (samtycke) och artikel 6.1 b (uppgiftsbehandling för uppfyllande av ett avtal). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till uppgiftsbehandlingen. Återkallelsen påverkar inte giltigheten av tidigare uppgiftsbehandlingsprocedurer.03.05.2018
Genom att använda vår hemsida och våra tjänster accepterar du att vi använder cookies. Mer information OK